Privacy2018-09-05T12:17:21+00:00

PRIVACY

Privacyverklaring
Persburo Melissen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Persburo Melissen
Ter attentie van de medewerker gegevensbeheer
www.melissen.net
info@melissen.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persburo Melissen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een bestelling hebt gedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Telefoonnummer
 Postadres en e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Persburo Melissen verwerkt uw persoonsgegevens om u uw bestelling te kunnen leveren op het juiste postadres en/of e-mail adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persburo Melissen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Persburo Melissen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Persburo Melissen tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Persburo Melissen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek uitvoeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SFN II wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Persburo Melissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@melissen.net

Translate »